Untitled Document
1.3 : ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง    ที่ตั้ง  หมู่ที่ 3  ตำบล ด่านศรีสุข  อำเภอ โพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์  042-414-615   e-mail : soonklang2020@gmail.com    มีเนื้อที่   42   ไร่  10   ตารางวา  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  2  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีพื้นที่เขตบริการ  2  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  3 บ้านศูนย์กลาง และ หมู่ที่ 11 บ้านโคกบุญสนอง