Untitled Document
1.2 : ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2515  ในเนื้อที่ 45  ไร่  - งาน  90 ตารางวา  โดยราษฎรบ้านดงกลาง ซึ่งมีนายเลื่อน โสพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนำได้สละทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ เป็นมูลค่า 20000 บาท สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 7.50 * 18 เมตร เปิดทำการสอนตั้งแต่ ป.1 - ป.5 นักเรียน 49 คน ตั้งชื่อว่า โรงเรียนบ้านดงกลาง

ต่อมาปี พ.ศ. 2538 ได้โอนขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง” มีนายสานิต  ศรีชัยชนะ  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่   

เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6