Untitled Document
ทำเนียบผู้บริหาร
  นายสานิตย์ ศรีชัยชนะ
 
  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
  พ.ศ.2516-2518

 
 

  นายวิเชียร คำใบ
 
  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
  พ.ศ.2518-2525

 
 

  นายสุวรรณ ปัตถาวโร
 
  ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
  พ.ศ.2525-2536

 
 

  นายสุริธรรม แก่นพรม
 
  ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
  พ.ศ.2536-2537

 
 

  นายทศพร ใจขาน
 
  ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
  พ.ศ.2537-2544

 
 

  นายสงวน หีบแก้ว
 
  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
  พ.ศ.2545-2562

 
 

  นายประทีป คนเพียร
 
  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
  พ.ศ.2563-2564

 
 

  นางวัชรีพร ชัยจักร์
 
  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
  พ.ศ.2565-ปัจจุบัน

 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา
  นางวัชรีพร ชัยจักร์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
  095-9429693
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ
  นายกิตติพงษ์ เทาศรี
  ครู คศ.1
 
 
 

  นางสาวณัฏสุดา จันทร์โสภา
  ธุรการโรงเรียน
 
  0982071256
 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  นางสาวอิงคภักดิ์ ปัตถาวโร
  ครู คศ.1
  Tel. 094-5104056
 
 

  นางสาวดาริน คำศรี
  ครูพี่เลี้ยง
 
 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  นางอรุณศรี ลมมนตรี
  ครูชำนาญการ
  Tel. 084-9537582
 
 

  นายอาทิตย์ พันธ์ทรัพย์
  ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
 
 
 

  นางสาวณัฏฐณิชา บุณไชยะ
  ครูอัตราจ้าง
 
 
 

ฝ่ายบริหารการเงินและพัสดุ
  นายไตรภพ ทิพสุวรรณ
  ครูชำนาญการพิเศษ
  Tel. 0990354198
 
 

  นางเครือวัลย์ พ่อค้าไทย
  ครูชำนาญการพิเศษ